A+ A- Reset
Spółdzielnia ogłasza przetarg PDF Drukuj

„SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POŁANIEC”

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny - ofertowy na uzyskanie prawa pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Spółdzielni położonego w Połańcu przy ul. gen. J. Zajączka 3/48 (III piętro) o pow. uż. 76,12 m2 (4 pokoje, kuchnia, łazienka, w.c.) wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o pow. 12,88m2
- cena wywoławcza 265.000,00 zł

Cenę wywoławczą stanowi wartość rynkowa z operatu szacunkowego, wykonanego
przez Rzeczoznawcę Majątkowego.

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg” należy składać
w terminie do 07.10.2019r. do godz.15:00 pod adresem: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Połaniec” ul. H. Kołłątaja 1/5A 28-230 Połaniec lub osobiście w biurze Spółdzielni
pok.nr 10.
Rozpoznanie ofert nastąpi dnia 08.10.2019r. o godz.10:00 w siedzibie Spółdzielni.

O wyborze oferty decyduje:
1) najwyższa zaoferowana kwota ponad wymaganą cenę wywoławczą,
2) oraz deklaracja jednorazowej wpłaty zaoferowanej kwoty
w terminie 14 dni od zawiadomienia o wyborze.

O wyniku przetargu oferenci zawiadomieni zostaną w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia.

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w wys. 5.000,00 zł na konto Spółdzielni nr 98 9425 0008 0000 2538 2005 0001 lub w kasie Spółdzielni pok.nr 1 najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9:30

Wadium przepada na rzecz spółdzielni, o ile żaden z oferentów nie zaoferuje, co najmniej ceny wywoławczej lub, jeżeli w terminie 14 dni od daty zakończenia przetargu wygrywający przetarg nie ureguluje wylicytowanej wysokości wkładu budowlanego albo w tym terminie nie dopełni wszystkich formalności związanych z przyjęciem w poczet członków spółdzielni.
Z osobą, której przypadnie prawo pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, zawarta zostanie umowa w formie aktu notarialnego na warunkach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r.(tekst jednolity Dz.U.2018.poz.845)
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu pokrywa osoba wygrywająca przetarg.

Mieszkanie można oglądać za pośrednictwem administracji Spółdzielni w Połańcu przy ul. H. Kołłątaja 1/5A pok.nr 3 codziennie w godz. od 7:00 - 15:00
Bliższych informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy tel.(15) 865-02-90 w.23.
Zastrzegamy prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »