A+ A- Reset
Start arrow Uchwały
Uchwały


Informacja o podjętych uchwałach na Walnym Zgromadzeniu SM 'Połaniec' w 2019r. PDF Drukuj

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” stosownie do treści § 303 ust. 2 Statutu Spółdzielni informuje, że na Walnym Zgromadzeniu obradującym w dniu 21.05.2019r wg zatwierdzonego porządku obrad zostało podjętych 11 uchwał z następującą ilością głosów:

Uchwała  Nr Uchwała w sprawie: głosów za głosów przeciw głosów wstrzymujących
Uchwała  Nr 1 Przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia SM „Połaniec”. 33 0 0
Uchwała  Nr 2 Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r. 35 0 0
Uchwała  Nr 3 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r. 34 0 0
Uchwała  Nr 4 Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 r 36 0 0
Uchwała  Nr 5 Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Danucie Kotlarz za 2018r. 34 0 1
Uchwała  Nr 6 Udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Alinie Kubica za 2018r 35 0 0
Uchwała  Nr 7 Udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Józefowi Romanowskiemu za 2018r. 36 0 0
Uchwała  Nr 8 Przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018. 36 0 0
Uchwała  Nr 9 Rozliczenia różnicy między kosztami a przychodami GZM za 2018r. 36 0 0
Uchwała  Nr 10 Uchwalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady. 35 0 1
Uchwała  Nr 11 Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „Połaniec” może zaciągnąć. 36 0 0

Uchwał nie podjętych brak.

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia SM „Połaniec” znajduje się w siedzibie Spółdzielni do wglądu dla członków Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  „Połaniec”

Informacja na stronę internetową w formacie *.pdf