A+ A- Reset
Start arrow Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie


Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej POŁANIEC w 2019r. PDF Drukuj

Zgodnie z § 22 ust. 1  Statutu Spółdzielni oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/2019 z dnia 10.04.2019r. w sprawie zatwierdzenia materiałów i porządku obrad na Walne Zgromadzenie, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” zawiadamia, że dnia 21.05.2019r. (wtorek) o godz. 17:00 w małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego A.K. „Jędrusie” w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 23 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec”

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór prezydium.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia - uchwała nr 1/2019.
5. Wybór Komisji:
a) Mandatowo - Skrutacyjnej,
b) Uchwał i Wniosków,
6. Zapoznanie z treścią §19-§31 Statutu Spółdzielni dotyczącą sposobu obradowania
i uprawnień Walnego Zgromadzenia.
7. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 24.04.2018r.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu  z działalności Spółdzielni za 2018 rok
i informacji nt. realizacji podjętych uchwał i spraw zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2018r.
9. Informacja na temat realizacji wniosków polustracyjnych.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2018r.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r.
12. Dyskusja i wolne wnioski.
13. Przedstawienie projektów oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie, po stwierdzeniu przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną prawomocności zebrania, uchwał w sprawie:

Czytaj całość…
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej POŁANIEC w 2018r. PDF Drukuj

Zgodnie z § 22 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2/2018 z dnia 14.03.2018r. w sprawie zatwierdzenia materiałów i porządku obrad na Walne Zgromadzenie, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” zawiadamia, że dnia 24.04.2018r. (wtorek) o godz. 17:00 w małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego A.K. „Jędrusie” w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 23 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec”z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Wybór prezydium.
 4. Przyjęcie porządku obrad - uchwała nr 1/2018.
 5. Wybór Komisji:a) Mandatowo - Skrutacyjnej,b) Uchwał i Wniosków,
 6. Zapoznanie z treścią §19-§31 Statutu Spółdzielni dotyczącą sposobu obradowania i uprawnień Walnego Zgromadzenia.
 7. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 30.05.2017r.
 8. Przedstawienie projektu zmian w Statucie wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.
 9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu  z działalności Spółdzielni za 2017 rok i informacji nt. realizacji spraw zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2017r.
 10. Informacja na temat realizacji wniosków polustracyjnych.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2017r.
 12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017r.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Przedstawienie projektów oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie, po stwierdzeniu  przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną prawomocności zebrania, uchwał w sprawie:
Czytaj całość…
 
Zawiadomienie w sprawie uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia w 2017 roku PDF Drukuj

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” działając na podstawie § 221 Statutu Spółdzielni podaje do wiadomości, że został uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 30 maja 2017 o godz. 17:00 (szczegóły w pierwotnym zawiadomieniu).
Porządek obrad został uzupełniony o punkt 16a będący realizacją żądania zmiany Uchwały  Nr 12/2016 Walnego Zgromadzenia z dnia 31.05.2016r, w sprawie  zbycia nieruchomości położonej w Połańcu, wniesionego przez członków Spółdzielni.

 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” 2017 PDF Drukuj

Zgodnie z §22 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/2017 z dnia 05.04.2017r. w sprawie zatwierdzania materiałów i porządku obrad na Walne Zgromadzenie, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” zawiadamia, że dnia 30.05.2017r. (wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się w małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego A.K. „Jędrusie” w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 23 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec”

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad - uchwała nr 1/2017.
4. Wybór Komisji:
a) Mandatowo- Skrutacyjnej,
b) Uchwał i Wniosków,
c) Wyborczej.
5. Zapoznanie z treścią §19-§31 Statutu Spółdzielni dotyczącą sposobu obradowania i uprawnień Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 31.05.2016r.
7. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec”.
8. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na delegata na IX Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.
9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok i informacji nt. realizacji spraw zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2016r. oraz kierunków rozwoju działalności gospodarczej na lata 2018-2020.
10. Przedstawienie wniosków polustracyjnych z kompleksowej lustracji przeprowadzonej w SM „Połaniec” w 2016r. obejmującej lata 2013-2015 i informacja nt. ich realizacji.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2016r.
12. Przeprowadzenie tajnych wyborów:
a) do Rady Nadzorczej SM „Połaniec”.
b) delegata na IX Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016r.
14. Zapoznanie z wystąpieniem P. Haliny Kasperskiej – byłego członka Spółdzielni.
15. Dyskusja i wolne wnioski.

Czytaj całość…
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej PDF Drukuj
Zgodnie z §22 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni oraz Uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/2016 z dnia 13.04.2016r. w sprawie zatwierdzania materiałów i porządku obrad na Walne Zgromadzenie, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” zawiadamia, że dnia 31.05.2016r. o godz. 17:00 odbędzie się w małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego A.K. „Jędrusie” w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 23  Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec”
z następującym porządkiem obrad:
1.  Otwarcie obrad.
2.  Wybór prezydium.
3.  Przyjęcie porządku obrad- uchwała nr 1/2016
4.  Wybór Komisji:
a) Mandatowo- Skrutacyjnej,
b) Uchwał i Wniosków,
c) Wyborczej
5.  Zapoznanie z treścią §19-§31 Statutu Spółdzielni dotyczącą sposobu obradowania i uprawnień Walnego Zgromadzenia.
6.  Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z 02.06. 2015r.,
7.  Przedstawienie Sprawozdania Zarządu  z działalności Spółdzielni za 2015 rok i informacji nt. realizacji spraw zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2015r.,
8.  Informacja na temat realizacji wniosków polustracyjnych.
9.  Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2015r.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015r.
11. Zgłoszenie kandydatów na przedstawicieli na Wojewódzki Zjazd Przedkongresowy (VI Kongres Spółdzielczości) i przeprowadzenie tajnych wyborów.
12. Dyskusja i wolne wnioski
13. Przedstawienie projektów oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie, po stwierdzeniu przez Komisję Mandatowo- Skrutacyjną prawomocności zebrania, uchwał w sprawie:
Czytaj całość…