A+ A- Reset
Start arrow Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie


Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej POŁANIEC w 2019r. PDF Drukuj

Zgodnie z § 22 ust. 1  Statutu Spółdzielni oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/2019 z dnia 10.04.2019r. w sprawie zatwierdzenia materiałów i porządku obrad na Walne Zgromadzenie, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” zawiadamia, że dnia 21.05.2019r. (wtorek) o godz. 17:00 w małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego A.K. „Jędrusie” w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 23 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec”

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór prezydium.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia - uchwała nr 1/2019.
5. Wybór Komisji:
a) Mandatowo - Skrutacyjnej,
b) Uchwał i Wniosków,
6. Zapoznanie z treścią §19-§31 Statutu Spółdzielni dotyczącą sposobu obradowania
i uprawnień Walnego Zgromadzenia.
7. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 24.04.2018r.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu  z działalności Spółdzielni za 2018 rok
i informacji nt. realizacji podjętych uchwał i spraw zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2018r.
9. Informacja na temat realizacji wniosków polustracyjnych.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2018r.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r.
12. Dyskusja i wolne wnioski.
13. Przedstawienie projektów oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie, po stwierdzeniu przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną prawomocności zebrania, uchwał w sprawie:

Czytaj całość…